گواهی شورای عالی انفورماتیک کشور

گواهی شورای عالی انفورماتیک کشور

جناب آقای مجید فاضلی ، مدیرعامل محترم شرکت سیستم های منابع انسانی سیمرغ

به استناد آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی و با رعایت مفاد بخش نامه و سایر مقررات مربوطه و با توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی به این وسیله صلاحیت آن شرکت برای انجام خدمات فناوری اطلاعات از تاریخ صدور آن گواهینامه تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 8 / 8 /1400 اعلام میگردد.

لیست گواهی های حسن انجام کار

  • سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

  • شورای عالی انفورماتیک کشور

  • شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

  • سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور

  • شرکت حفاری و انرژی گستر پارس