اخبار سیمرغ

نرم افزار سیمرغ 34000 آغاز تحولی در منابع انسانی کشور

  • 94
  تئوری تضاد
  تضاد کار و زندگی، شکلی از تضاد بین نقشی است، که فشار نقشی از حوزه های کاری با وظایف زندگی ناسازگارند. سه بعد برای تضاد کار- زندگی قابل شناسایی است
  بیشتر
  • 82
  تفاوت اعتیاد به کار با پرکار بودن
  اعتیاد به کار با پرکار بودن متفاوت است. افراد پر کار، کار را به عنوان چیزی واجب انجام میدهند و گاه آنرا یک وظیفه ارضا کننده میدانند اما معتادان به کار کار خود را به عنوان جای امن در نظر میگیرند
  بیشتر
  • 124
  رئیس کمیته فنی مدیریت منابع انسانی
  مقارن با عید سعید غدیر، تلاش اعضای TC260 در ایران بويژه دبير محترم كميته فني سركار خانم دكتر محمداسماعيلي به بار نشست و مدل جبران خدمات 4P که در سومین کنفرانس مدیریت منابع انسانی به بحث گذاشته شده بود
  بیشتر