معرفی نرم افزار گریدینگ شغلی

در پیاده سازی سیستم گریدینگ شغلی یکی از مهم ترین دغدغه مدیران و کارشناسان سازمان ها، اعمال محاسبات دقیق و منطق حاکم بر روابط پیچیده، بدون خطا و دقیقا منطبق با مدل اصلی می باشد. نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ ٣٤٠٠٠، تنها نرم افزار مرجع برای اطمینان مدیران و متخصصان این حوزه برای پیاده سازی دقیق و بدون خطای گریدینگ شغلی با روش G20 میباشد.

نرم افزاری تخصصی

انعطاف و چابکی در توسعه

امکان طراحی سوالات استاندارد

ویژگی هاامکان طراحی سوالات استاندارد
از ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار فراهم نمودن امکان طراحی سوالات استاندارد و مشخص بر اساس استاندارد 34000 میباشد که برای سنجش پیچیدگی و فراوانی عوامل تعریف شده و میتواند راهنمای موثری برای دستیابی به امتیازات شغلی و جلوگیری از خطاهای متداول باشد.
نرم افزاری کاملا تخصصی
این نرم افزار یک نرم افزار کاملا تخصصی بوده و انحصار طراحی آن صرفا در اختیار تیم استاندارد 34000 می باشد. با ارتقا و توسعه استاندارد 34000، نرم افزار نیز به روزرسانی شده و برای همه سازمان های مشتری به صورت رایگان اعمال می شود.
انعطاف و چابکی در توسعه
انعطاف و چابکی در توسعه، یکپارچگی نتایج با فرآیندهای دیگر از جمله سیستم حقوق دستمزد و همچنین اتصال شاخص های عملکردی در هر شغل با نرم افزار مدیریت عملکرد از مزایای قابل توجه این نرم افزار می باشد.

منطق قوی و علمی

نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ ٣٤٠٠٠، تنها نرم افزار مرجع برای اطمینان مدیران و متخصصان این حوزه برای پیاده سازی دقیق و با کاربری آسان، بدون خطای گریدینگ شغلی با روش G20 می باشد.

مشخصات

جدول گریدینگ مشاغل

تمام مشاغل تعریف شده در سازمان که به طبع آن در سامانه هم تعریف شده است، به صورت منظم و مرتب در یک جدول قابل نمایش است.

ماتریس ارتباطات عوامل گریدینگ

در پیاده سازی سیستم گریدینگ شغلی یکی از مهم ترین دغدغه مدیران و کارشناسان سازمان ها، اعمال محاسبات دقیق و منطق حاکم بر روابط پیچیده، بدون خطا و دقیقا منطبق با مدل اصلی می باشد.

سنجش و نمایش میزان انحراف از ماتریس ارتباطات تعریف شده

از دیگر مشخصه های گریدینگ شغلی نمایش میزان انحراف از استاندارد می باشد که در پیاده سازی دقیق و معتبر سیستم گریدینگ شغلی تاثیر بسیاری دارد و می تواند مبنایی منطقی برای دفاع از نتایج بدست آمده باشد.

سیمرغ، تعالی انسان در سازمان

چشم انداز سیمرغ ; شرکتی پیشرو در طراحی نرم افزار یکپارچه تخصصی منابع انسانی بر مبنای مدل 34000 در سطح بین المللی