درباره سیستم های منابع انسانی سیمرغ

سیمرغ نرم افزاری تخصصی برای پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی بر مبنای مدل 34000 است. در طراحی این نرم افزار بجای تمرکز بر فرآیندهای اداری، فرآیندهای تخصصی که شامل 14 فرآیند اصلی در مدل است، مبنای طراحی قرار گرفته است.

این نرم افزار بر اساس اصول علمی HR طراحی شده و با رویکرد روابط انسانی و تعاملی توسعه یافته است تا ابزاری مناسب برای پاسخ به چالش های متخصصان منابع انسانی کشور در حوزه تکنولوژیک منابع انسانی (HR Tech) می باشد.

استقبال سازمانهای مختلف از این نرم افزار و به کارگیری آن در فرآیندهایی چون مدیریت عملکرد و مدل حقوق مزایای مزایای 4P طی دو سال گذشته، تاییدی بر اثربخشی این نرم افزار در بهبود فرآیندهای منابع انسانی در عمل می باشد.

هسته تیم طراحی سیمرغ، متخصصان منابع انسانی، نرم افزار و تحلیل سیستم است. تجربه سالها حضور در پروژه های بزرگ دانشگاه تهران در حوزه منابع انسانی برای معتبرترین سازمان های کشور، پشتوانه تجربی و علمی ارزشمندی برای تیم طراحی این نرم افزار فراهم کرده است.

دانش بنیان

نرم افزار سیمرغ با تاييد معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، به عنوان محصولی دانش بنیان معرفی شد.

ماموریت سیمرغ

سیمرغ ٣٤٠٠٠ به دنبال یک حرکت جدی، علمی و موثر در حوزه HR Tech در کشور عزیزمان است و در راستای تحقق رسالت خود، یعنی "تعالی انسان در سازمان" حرکت می‌کند.

گواهینامه ها

نرم افزار سیمرغ موفق به اخذ گواهینامه شورای عالی انفورماتیک کشور و تاییدیه امنیتی (افتا) گردیده است.

دکتر آرین قلی پور

پروفسور آرین قلی پور که به عنوان مطرح ترین استاد فعلی در حوزه منابع انسانی کشور، وقتی در مورد کیفیت نرم افزار سیمرغ 34000 سوال شد به این شکل آن را مورد تحسین و تایید قرار دادند:

" سیمرغ تنها نرم افزار کشور است که با مدل ذهنی متخصصان منابع انسانی تکوین یافته است، بقیه نرم افزارها رویکرد اداری و‌ مالی دارند و اصالت و هویت منابع انسانی ندارند. سیمرغ تنها نرم افزار مبتنی بر منطق استاندارد 34000 است و پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی بر مبنای استاندارد 34000 صرفا با این نرم افزار مورد تایید می باشد."

مدیران و متخصصان منابع انسانی سازمان ها رویکرد روح منابع انسانی حاکم بر طراحی نرم افزار را مورد تمجید قرار دادند.

نمونه ای ارزشمند از این تقدیرها جمله ای است که شرکت متیران، در متن تقدیرنامه نظر خود را در مورد سیمرغ اظهار کرد است :

" و امروز سیمرغ از دیدگاه ما موفق شده است، موفقیتی که به تعالی منجر شده است، تعالی منابع انسانی"