نگرش های منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000

سطح بلوغ شماره نگرش نگرش های منابع انسانی امتیاز
7. متعالی 12 رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) 1000
11 نبود رفتارهای ضد شهروندی سازمانی (ACB) 1000
6. بهینه 10 هویت سازمانی (OI) 1000
9 حمایت سازمانی درک شده (POS) 1000
5. پیشرفته 8 اشتیاق سازمان (EE) 1000
7 عجین شدن با شغل (JI) 1000
4. میانی 6 تعادل کار و زندگی (WLB) 1000
5 نبود اعتیاد به کار (W) 1000
4 بهداشت روانشناختی (PW) 1000
3. مقدماتی 3 ماندگاری (عدم تمایل به ترک خدمت) (TI/JE) 1000
2 تعهد سازمانی (OC) 1000
1 رضایت شغلی (JS) 3000
2. مبتدی - - - اقدامات در جهت نظرسنجی های معتبر 0
1. پراکنده - - - نظرسنجی پراکنده و بی ثبات 0
جمع امتیازات نگرش های منابع انسانی 14,000

امتیاز نگرش های منابع انسانی

شماره مرحله بلوغ امتیاز درصد رنگ
1 پراکنده تا 189 تا 19 درصد قرمز
2 مبتدی یا انفعالی تا 250 تا 25 درصد قرمز
3 مقدماتی یا واکنشی تا 329 تا 33 درصد زرد
4 میانی یا فعال تا 435 تا 43 درصد زرد
5 پیشرفته یا فوق فعال تا 574 تا 57 درصد زرد
6 بهینه یا پیشرو تا 758 تا 75 درصد سبز
7 متعالی یا جهانی تا 1000 تا 100 درصد سبز

اطلاعات بیشتر در مورد

مبانی مدل 34000

مشاهده اطلاعات

اطلاعات بیشتر در مورد

فرآیندها

مشاهده اطلاعات