نرم افزار منابع انسانی 34000

آزمــــون و خــطا را کنـــار بگـذارید

از روش استانــدارد و ابـزار تخصصی استفــاده کنیــد

نرم افزار منابع انسانی سیمرغ 34000

سیمرغ تنها نرم افزار منابع انسانی کشور است که با مدل ذهنی متخصصان منابع انسانی تکوین یافته است، بقیه نرم افزارها اغلب رویکرد اداری و‌ مالی دارند و کمتر به اصالت و هویت منابع انسانی پرداخته اند.

تنها نرم افزار مبتنی بر منطق استاندارد 34000 است و پیاده سازی فرآیندهای منابع انسانی بر مبنای استاندارد 34000 صرفا با این نرم افزار مورد تایید می باشد.

گفتگوی تلویزیونی با مدیرعامل سیمرغ به عنوان فناور برتر حوزه‌ی منابع انسانی

درخواست خود را برای دمو ثبت کنید :

ساده و کاربردی اجرا کنید

مشارکت کارکنان در پیاده سازی فرآیندهای تخصصی در میزان موفقیت آن فرآیند و دستیابی به نتایج مورد انتظار بسیار مهم است. کلیدی ترین نکته برای جلب مشارکت کارکنان و همراهی مدیران، طراحی ساده و کاربردی در اجرا است.

یکپارچگی در منطق را جدی بگیرید

فرآیندهای تخصصی در حوزه HR مستقل از هم نیستند و تاثیر متقابل آنها، تعیین کننده کیفیت نتایج به دست آمده است. طراحی جزیره ای و مستقل از هم، چالش های شما را در کسب نتایج معتبر بیشتر خواهد کرد.

مراقب باشید چرخ را دوباره اختراع نکنید

بسیاری از چالش هایی که در اجرای فرآیندهای تخصصی با آنها مواجه خواهید شد قبلا تجربه شده و راه حل بهینه‌ی آنها کشف شده است. این راه حل ها در قالب مدلهای علمی و یافته های جدید در سطح کشور و بین الملل ارائه شده است.

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

نرم افزار تخصصی مدیریت عملکرد سیمرغ 34000

گذار از ارزیابی عملکرد به "مدیریت عملکرد"

مدل 34000 به روزترین و کارآمد ترین سیستم مدیریت عملکرد را بر اساس آخرین یافته های علمی دنیا در سالهای اخیر با تایید کمیته استاندارد TC 260 ارائه نموده است.

نرم افزار 34000 به شما کمک میکند تا در مسیر گذار از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد قرار بگیرید. این نرم افزار مبتنی بر فرآیندهای مدیریت عملکرد طراحی شده است. هدف گذاری، بهبود عملکرد، بازخورد، توسعه فردی و توجه به جنبه های تعاملی، رفتاری و اقناع سازی در فرآیند طراحی از ویژگی های منحصربه فرد این نرم افزار است.

نرم افزار مدیریت عملکرد سیمرغ 34000، همراستایی عملکرد در سه سطح فرد، واحد و سازمان را مورد توجه قرار داده و امکان ارتباط با فرآیندهای دیگر را به صورت یکپارچه فراهم می کند.

مشاهده محصول

ویژگی های نرم افزار ارزیابی عملکرد سیمرغ 34000

زمان کم از کاربر

کمترین زمان را از مدیران خود برای ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان صرف کنید.

360 درجــه

از ارزیابی 360 درجه فراتر رفته و از منابع ارزیابی 540 درجه استفاده کنید.

بهبود فرهنگ سازمان

فرهنگ سازمانی خود را با این سیستم بهبود دهید و ارزشهای مورد نظر را در رفتار کارکنان نهادینه کنید.

افزایش تعامل

ابزاری برای ایجاد تعامل سازنده داشته باشید و مانع از تعارضات سازمانی شوید.

گزارش های تحلیلی

با گزارش های تحلیلی نرم افزار، دانش و تخصص HR خود را بیشتر به کار گیرید.

اثر بخشی آموزش

اثربخشی فرآیند آموزش کارکنان را از دید مدیران اجرایی بسنجید و بهبود بخشید.

ساده اجرا کنید

سادگی در طراحی فرآیند موجب مشارکت بالا در اجرا خواهد بود. سادگی کاربری و طراحی زیبا در هنگام کار، مشارکت کارکنان را جلب خواهد کرد.

بهبود همه جانبه

به بهبود عملکرد افراد در سه سطح رفتاری شایستگی و نتایج کاری تواما بپردازید.

توزیع اجباری (پویا)

می توانید با به کارگیری ابزار قدرتمند و جدید توزیع اجباری پویا نتایج ارزیابی عملکرد را اثربخش و واقعی کنید.

اقناع سازی

با این سیستم، کارکنان خود را برای پذیرش باطنی نتایج عملکرد در سه سطح قانع کنید. بهبود از همین جا آغاز خواهد شد.

سه سطحی

با همین نرم افزار، ارزیابی عملکرد را در سه سطح : فرد، واحد و سازمان به صورت یکپارچه انجام دهید.

انعطاف فرم ها و طراحی

با استفاده از طراحی منعطف در سیستم، فرم ها را بر اساس سازمان خود سفارشی کنید.

هوشمند

با هوشمندی نرم افزار، مدیران خود را به مدیریت عملکرد علاقه مند کنید تا شما را در پیاده سازی این فرآیند همراهی کنند.

اپلیکیشن موبایل

با اپلیکیشن موبایل هوشمند این نرم افزار، مدیریت عملکرد را به فرآیندی جذاب، روزمره و پویا تبدیل کنید.

ارزیابی مشتریان

ارزیابی مشتری را برای مشاغل مرتبط با مشتریان خارجی و ارباب رجوع جزو منابع ارزیابی قرار دهید.

پاداش و کارانه

نتایج حاصل از ارزیابی را با اطمینان به فرآیندهای دیگر مانند ارتقا افقی، حقوق دستمزد، آموزش، کارانه و یا پاداش وصل کنید.

OKR

میتوانید از سیستم به روز OKR برای تنظیم اهداف و نتایج کلیدی استفاده کنید. (در این مورد در جلسه دمو بیشتر صحبت خواهیم کرد.)

چرا نرم افزار ارزیابی عملکرد سیمرغ 34000؟

ما در تمام مراحل اجرا و پیاده سازی در کنار شما خواهیم بود.

و هر آنچه در کوله بار دانش و تجربه مان باشد با شما به اشتراک خواهیم گذاشت:

  • مشــاوره تطبیــق با OKR یا BSC
  • کارگاه آموزشــی و بررسی چالـش هـای اجرایــی مدیریت عمــلکرد
  • جلسات بازخورد نتایج سیستم با مدیران
  • جلسات تحلیل نتایج با منابع انسـانی و بررسی راهکارهای بهبـود
  • استخراج و ارائه KPI در سطح واحد یا PI اختصاصی برای هر شغل

اپلیکیشن موبایل سیمرغ

اپلیکیشن موبایل سیمرغ به فرآیندهای تخصصی شما پویایی بیشتر میبخشد. چرا که کارکنان با اپلیکیشن ارتباط روزمره بهتری برقرار میکنند و این ابزار به موفقیت شما در پیاده سازی فرآیندهای تخصصی HR بیشتر کمک میکند.

نرم افزار تجزیه تحلیل شغل و گریدینگ شغلی

تجزیه تحلیل مشاغل را دقیق و گریدبندی آنها را هوشمند کنید

گریدینگ مشاغل با نرم افزار 34000 (G20- JES)

نرم افزار 34000 ابزاری هوشمند برای گریدینگ شغلی بر مبنای منطق G20 در اختیار شما قرار میدهد. با این نرم افزار عوامل 20گانه گریدینگ شغلی را از جهت پیچیدگی و فراوانی بسنجید و گریدبندی کنید.

نرم افزار 34000 صرفا ابزار محاسباتی نبوده و منطق حاکم بر سوالات هوشمند در تعیین امتیاز هر عامل،محتوایی ارزشمند و دانشی به آن بخشیده است.

برخورداری از محتوای دانشی و ماتریس ارتباطات عوامل، جزو ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار 34000 می باشد که آن را به محصولی بی رقیب و کاملا تخصصی تبدیل کرده است.

مشاهده محصول

ویژگی های نرم افزار گریدینگ شغلی سیمرغ 34000

G20- JES

مشاغل سازمان را بر مبنای مدل G20 گریدبندی کنید.

دقت

از عدم خطا در محاسبات و انطباق کامل با منطق مدل 34000 اطمینان داشته باشید.

انعطاف

با تکیه بر انعطاف سیستم، طراحی سوالات را برای سنجش فراوانی و پیچیدگی نسبت به سازمان خود سفارشی کنید.

ماتریس ارتباطات

با ابزار هوشمند" ماتریس ارتباطات" از گزند اعمال سلیقه و تناقض در فرآیند گریدینگ در امان باشید.

انحراف از استاندارد

میزان انحراف از استاندارد را در گرید نهایی هر شغل به وضوح مشاهده کنید.

یکپارچه با 4P

نتایج گرید شغلی را به صورت یکپارچه به سیستم حقوق و دستمزد 4P مرتبط کنید.

شرح شغل

شرح شغل ها را در قالب استاندارد 34000 گام به گام تدوین کنید یا توسعه دهید.

هوشمند

با پیشنهادهای هوشمند نرم افزار در خصوص مشاغل مشابه از سوگیری غیرعادلانه در گریدینگ مشاغل مشابه در امان باشید.

شاخص های عملکردی

شاخص های عملکردی (PI) مشاغل را تعیین کنید و به صورت یکپارچه به فرم های ارزیابی عملکرد در ماژول مدیریت عملکرد متصل کنید.

نرم افزار گریدینگ شخصی (ارتقا افقی)

با راه حل ارتقا افقی چالش اشتیاق به ارتقا کارکنان را حل کنید

گریدینگ شخصی یکپارچه با مدل 4P

نرم افزار 34000 با گریدینگ شخصی، شما را در پیاده سازی مدل ارتقا افقی همراهی می کند تا چالش های مربوط به "اشتیاق کارکنان به ارتقا" را حل کنید.

نرم افزار 34000 با منطق دقیق و جامع خود به گریدینگ کارکنان مطابق با مدل 5 عاملی GFF (در قالب بیش از 300 آیتم) مورد تاکید در مدل 34000 می پردازد. گریدینگ شخصی (Person) یکی از پایه های مدل حقوق مزایا 4P به عنوان p دوم می باشد.

مشاهده محصول

ویژگی های نرم افزار گریدینگ شخصی سیمرغ 34000

ارتقا افقی

چالش ها و محدودیت های ارتقا عمودی را با اضافه کردن ارتقا افقی به ساختار منابع انسانی حل کنید.

مزایای متخصصین

برای جبران خدمات متخصصین و افراد کلیدی، مجبور به ارتقا عمودی نشوید.

تاثیر عملکرد بر ارتقا

تاثیر عملکرد کارکنان در ارتقا افقی را مدیریت کنید و از نتایج ارزیابی عملکرد، به صورت یکپارچه در ارتقا افقی استفاده کنید.

Re-grading

به روزرسانی گریدهای شخصی را بعد از هر دوره انتظار طی چند ثانیه انجام دهید.

منطق دقیق

از منطق محاسبات و انطباق دقیق با مدل و آخرین به روزرسانی ها مطمئن شوید.

انعطاف

با انعطاف موجود در سیستم، موارد مورد نیاز را سفارشی کنید.

توسعه فردی

نتایج فرآیند آموزش و توسعه فردی را به ارتقا افقی کارکنان و گرید شخصی آنان گره بزنید.

یکپارچه با 4P

نتایج گرید شخصی را با منطق مدل 4P در سیستم حقوق و دستمزد به صورت یکپارچه مرتبط کنید.

حس فریز نشدن

حس پویایی ساختار و ارتقا پیوسته را برای کارکنان خود فراهم کنید تا احساس فریز شدن در جایگاه فعلی را نداشته باشند.

نرم افزار حقوق مزایا 4P

حقوق و دستمزد جامع 4P را در بستری تکنولوژیک و قدرتمند پیاده کنید

منطق دقیق و معتبر مدل 4P فقط با نرم افزار 34000

با نرم افزار 34000 شما میتوانید مدل حقوق و دستمزد جامع 4P را در بستری تکنولوژیک و قدرتمند پیاده کنید. نرم افزار 34000 در گریدینگ شغلی با ارتباط یکپارچه با نرم افزارهای گریدینگ شغلی، گریدینگ شخصی و همچنین مدیریت عملکرد، شما را در محاسبات حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان تا صدور حکم و حتی پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد یا بودجه همراهی می‌کند.

(این مدل در سال 2019 به تایید سازمان استاندارد جهانی رسید).

مشاهده محصول

ویژگی های نرم افزار حقوق مزایا 4P سیمرغ 34000

به روز رسانی هوشمند

اطلاعات مبتنی بر گریدها که منجر به خروجی های دستمزدی برای کارکنان میشوند را به طور اتوماتیک به روز کنید.

منطق دقیق 4P

میتوانید محاسبات دقیق و قابل دفاع در منطق داشته باشید که از چالش های اصلی پیاده سازی مدلهای حقوق دستمزد میباشد.

یکپارچه

به نرم افزارهای مالی، حسابداری، تردد و اداری خود متصل کنید و یکپارچگی را حفظ کنید تا مجبور به انتقال دستی اطلاعات نشوید.

داشبورد

با ساختن داشبوردهای اختصاصی برای خود و مدیران خود از اطلاعات مفید و لحظه ای در مورد دستمزد برای تصمیمات به موقع و دقیق تر استفاده کنید.

پرداخت کارانه

با ابزار پرداخت کارانه در این نرم افزار که انعطاف لازم برای انطباق با شرایط سازمان شما را دارد، از روش های نوین در پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، سود و بودجه برای عادلانه شدن پرداخت کارانه و پاداش بهره ببرید.

شفافیت

منطق محاسبه حقوق و دستمزد هر فرد را میتوانید با پنل فردی در اختیار تک تک کارکنان خود قرار دهید تا از نحوه محاسبات و امتیازهای خود در گریدینگ و مسیر شغلی خود اطلاع داشته باشند. این ابزار بنا به صلاحدید شما مورد استفاده قرار میگیرد.

سنجش نگرش کارکنان

از نگرش کارکنان خود نسبت به فرآیندهای منابع انسانی سازمان تان آگاه شوید

این نرم افزار در یافتن پاسخ این سوال به شما کمک میکند که :

تا چه اندازه اقدامات و فرآیندهای شما در حوزه منابع انسانی (در نگرش کارکنان شما) موثر است

نرم افزار سنجش نگرش ساده و کاربر پسند، جهت سنجش نگرش کارکنان و تحلیل نتایج

بر اساس اســتاندارد 34000 کاربرد دارد.

(این نرم افزار در راستای مسئولیت اجتماعی با همکاری دانشگاه تهران،

بدون هزینه در اختیار سازمان ها قرار میگیرد.)

استفاده شده توسط :

211 سازمان
70834 نفر
درخواست پنل اختصاصی سنجش نگرش

چک آپ کاملی از نگرش کارکنان خود بر اساس 12 متغیر زیر داشته باشید

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

عدم تمايل به ترک خدمت

بهداشت روانشناختی و استرس

تعادل کار و زندگی

عدم اعتیاد به کار

حمايت سازمانی ادراک شده

عجين شدن با شغل

اشتياق سازمانی

هويت سازمانی

نبود رفتارهای ضد شهروندی

رفتارهای شهروندی سازمانی

نرم افزار کارانه و پاداش

پرداخت کارانه و پاداش مبتنی بر عملکرد و ضرایب آلفا

منطق پاداش و کارانه را شفاف و نظام مند کنید

نرم افزار سیمرغ 34000 به شما این امکان را میدهد تا نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان خود را با منطقی دقیق و خاص به پاداش و کارانه کارکنان متصل کنید. یکی از خروجی های ارزیابی کارکنان میتواند تعیین پاداش و کارانه باشد.

نرم افزار سیمرغ 34000 با امکان اضافه کردن ضرایب آلفا از سمت مدیرعامل تا مدیران بلافصل و تعیین بودجه هر واحد طراحی شده است.

همچنین در این نرم افزار اتصال و تاثیر وقایع حساس یا هر بانک اطلاعاتی موثر در تعیین کارانه، به توزیع عادلانه پاداش و کارانه کمک میکند

مشاهده محصول

اتصال به سایر نرم افزار ها و همگام سازی

یکپارچگی و همگام بودن را حفظ کنید

ما در طراحی خود امکان اتصال یکپارچه به نرم افزارهای دیگر شما از جمله نرم افزار های اداری و حسابداری را پیش بینی کرده ایم. نیازی به ورود مجدد اطلاعات و یا انتقال دستی آنها نخواهید داشت.

ما به جای اقدامات پراکنده و جزیره ای،
با مدلی یکپارچه و علمی،
به فرآیندهای منابع انسانی به صورت تخصصی میپردازیم
تا اثربخشی منابع انسانی را در عملکرد مالی و تحقق استراتژی های سازمان شما
بهبود دهیم

ارائه مشاوره وهمراهی در پیاده سازی

با بررسی نیاز سازمان شما با فرآیندها و شرایط فعلی و تطبیق آن با فرآیندهای استاندارد، بهینه ترین راهکار را به شما پیشنهاد میکنیم. در تمامی مراحل پیاده سازی و حل چالش های اجرایی تا رسیدن به نتایج نهایی در کنار شما خواهیم بود.

ارائه نرم افزار متناسب با نیاز سازمان

نرم افزار تخصصی هر فرآیند، که قابلیت انعطاف و سفارشی سازی با نیازهای سازمان شما را داشته باشد ارائه خواهیم داد.

ارائه محتوای تخصصی

محتوای تخصصی و اختصاصی در پیاده سازی فرآیندهای تخصصی و نرم افزارهای HR از چالش های اصلی سازمان ها در اجرا میباشد. ما این چالش را با ارائه محتوا حل میکنیم و صرفا ابزار یا قالب تهی به شما ارائه نمی دهیم.

سیمرغ مورد اعتماد کدام سازمان ها است؟
نظر مشتریان در مورد ما