فلسفه زیربنایی و اصول حاکم بر مدل 34000

برند سازی

منابع انسانی

استاندارد سازی

منابع انسانی

نهادینه سازی

منابع انسانی

فلسفه زیربنایی و اصول اساسی حاكم بر مدل

1

ارتباط مستقیم شایستگی های منابع انسانی به عملكرد تجاری و سودآوری

2

لزوم تناسب شایستگی های منابع انسانی با اهداف استراتژیك سازمان و قابلیت اندازه گیری و قابلیت بهبود شایستگی ها

3

مسئولیت سازمان برای زمینه سازی جهت توسعه منابع انسانی و شكوفایی انسان ها

4

لزوم تعامل مستمرفرایندهای منابع انسانی و توسعه شایستگی های جدید به دلیل تغییر و تكامل مداوم شرایط

5

مسئولیت اصلی مدیران عملیاتی (صفی) در بهبود شایستگی منابع انسانی (با راهنمایی مدیران منابع انسانی)

فلسفه زیربنایی و اصول اساسی حاكم بر مدل 34000

ارتباط قوی بین عملكرد منابع انسانی و عملكرد مالی
رقابت برای شكار استعدادها با توجه به روند اقتصاد بدون نفت

34000 و مدل های تعالی منابع انسانی

نرم های ملی و بین المللی
مدل ارزیابی، تحلیل و بهبود
جامعیت نسبت به همه مدل ها
متریكزهای استاندارد و صورت های انسانی
ترسیم نقشه راه
بلوغ هفت مرحله ای
فرایندها و نتایج

منطق مدل 34000 (SAAA)

منطق مدل 34000

EFQM2020 and 34000-2020

متعالی

بلوغ سطح هفتم

 • رهبری و استراتژی منابع انسانی
 • اخلاق، ارزشها و فرهنگ سازمانی (EVC)

جهت

 • هدف، چشم انداز و استراتژی
 • رهبری و فرهنگ سازمانی

تعالی عملیاتی یا بلوغ در عمل

ساختار و معماری مدل 34000

 • سطوح بلوغ
 • پراکنده
 • مبتدی
 • مقدماتی
 • میانی
 • پیشرفته
 • بهینه
 • متعالی
 • فرآیندها
 • اهداف فرآیند ها
 • پیش نیاز هر فرآیند
 • هفت مرحله فرآیند
 • روش سنجش
 • سنجه ها
 • تایید
 • نتایج سازمانی و نگرش های منابع انسانی

اطلاعات بیشتر در مورد

فرآیندها

مشاهده اطلاعات

اطلاعات بیشتر در مورد

نگرش ها

مشاهده اطلاعات