فرآیندهای منابع انسانی بر اساس استاندارد 34000

سطح بلوغ شماره فرآیند عنوان فرآیند امتیاز
7. متعالی 14 رهبری و استراتژی منابع انسانی 2000
13 مدیریت اخلاق , ارزشها و فرهنگ سازمانی 2000
6. بهینه 12 مدیریت استعداد ها و جانشین پروری 2000
11 پیشنهادات و نوآوری مستمر 1000
10 تیم سازی و توانمند سازی 1000
5. پیشرفته 9 تحلیل و توسعه شایستگی ها 2000
8 مربی گری و منتورینگ 1000
7 آموزش , یادگیری و مدیریت دانش 1000
4. میانی 6 حقوق , مزایا و پاداش 2000
5 مدیریت عملکرد کارکنان 1000
4 روابط کار و سلامت جامع منابع انسانی 1000
3. مقدماتی 3 برنامه ریزی منابع انسانی, جذب و گریدینگ شغلی 2000
2 تجزیه و تحلیل شغل و گریدینگ شخصی 1000
1 طراحی ساختار سازمان کلان و تفصیلی 1000
2. مبتدی - - - آغاز اقدامات یکپارچه و سیستماتیک منابع انسانی 0
1. پراکنده - - - اقدامات کاری پراکنده و بی ثبات 0
جمع امتیازات فرآیندهای منابع انسانی 20,000

نحوه امتیاز دهی

مراحل بلوغ بازه های مقادیر بازه سطوح حداکثر امتیاز هر مرحله درصد افزایش امتیاز تجمعی بلوغ وضعیت بلوغ مرحله بلوغ
همیشه اغلب بیشتر اوقات بعضی اوقات گاهی برخی مواقع بندرت
بسیار زیاد خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم بسیار کم
کاملا موافقم بسیار موافقم موافقم بینابین مخالفم بسیار مخالفم کاملا مخالفم
1 90 79 68 59 52 45 39 51 90 1/15 90 قرمز پراکنده
2 104 90 79 68 59 52 45 59 104 1/15 194 قرمز مبتدی
3 120 104 90 79 68 59 52 68 120 1/15 314 زرد مقدماتی
4 137 120 104 90 79 68 59 78 137 1/15 451 زرد میانی
5 158 137 120 104 90 79 68 90 158 1/15 609 زرد پیشرفته
6 182 158 137 120 104 90 79 103 182 1/15 791 سبز بهینه
7 209 182 158 137 120 104 90 119 209 1/15 1000 سبز متعالی

منطق 123

ملاحظاتی برای تفسیر بلوغ

روند بلوغ

روند گذشته بلوغ مهم است و باید از رشد منطقی برخوردار باشد , جهش های زیاد و توقف های طولانی تامل برانگیز است.

هدف بلوغ

روند گذشته بلوغ مهم است و باید از رشد منطقی برخوردار باشد , جهش های زیاد و توقف های طولانی تامل برانگیز است.

نُرم بلوغ

وضعیت بلوغ در صنعت و در کل میتواند آگاهی خوبی به سیاستگذاران سازمان بدهد.

علل بلوغ

علت یابی بلوغ مساله حیاتی است . آیا اقدامات بهبود موجب بلوغ شده است یا امری تصادفی است ؟ بلوغی مستمر خواهد بود که برآمده از اقدامات هدفمند باشد.

منطق مراحل بلوغ

پراکنده اقدامات پراکنده و بدون برنامه ریزی با تمرکز بر امور داخلی
مبتدی یا انفعالی برنامه های مقطعی و تقلیدی عمل کردن در پاسخ به وقایع محیطی
مقدماتی یا واکنشی اقدامات برنامه ریزی شده و بلند مدت
میانی یا فعال سیستمی سازی و دیجیتالی شدن منابع انسانی
پیشرفته یا فوق فعال کمی سازی و توسعه دانش سازمانی با بهره گیری از روش ها
بهینه یا پیشرو همسویی با استراتژی سازمان
متعالی یا جهانی مرجع صنعت , نهادینه سازی , بقا در مسیر تعالی سازمانی

اطلاعات بیشتر در مورد

مبانی مدل 34000

مشاهده اطلاعات

اطلاعات بیشتر در مورد

نگرش ها

مشاهده اطلاعات