مدل 34000 مدیریت منابع انسانی چیست؟

مدل 34000 مدیریت منابع انسانی چیست؟

جهت سنجش سطح بلوغ فرآیندهای منابع انسانی از مدل34000 استفاده می‌شود. هدف از آن بررسی نظام‌مند، جامع و یکپارچه سیستم منابع انسانی با رویکرد علمی است. مدل 34000 از جمله استانداردهایی است که اخیرا مورد استفاده شرکت‌ها به منظور ارزیابی و ارتقاء سیستم منابع انسانی قرار گرفته است. ویژگی‌های خاص استاندارد و سلسله مراتبی بودن آن و نیز تعریف دقیق اقدامات و توانمندی‌هایی که شرکت‌ها در هر سطح برای اجرا و ارتقاء سیستم منابع انسانی بدان نیازمندند از جمله مهم‌ ترین ویژگی های این استاندارد است. مدل 34000 علاوه بر 14 فرآیند منابع انسانی که 20000 امتیاز دارد، شامل 12 متغیر در حوزه نتایج و نگرش‌های منابع انسانی است که 14000 امتیاز دارد و در 7 سطح بلوغ وضعیت سازمان را ارزیابی کرده و تعالی می بخشد.

نظرات و پیشنهاد های خود را برای ما ارسال نمایید.